സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിനും ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള അംഗീകാരമില്ല :കെ ആർ മീര

Like us!
Follow us!
Follow us!
Subscribe