വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് കാവ്യകല രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് പ്രഭാവർമ്മ

Like us!
Follow us!
Follow us!
Subscribe