സ്ത്രീകൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചെഴുതിയാലും അതവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വായനക്കാർക്കിടയിലുണ്ട് -ജിസ ജോസ്

Like us!
Follow us!
Follow us!
Subscribe