"മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വവർഗ്ഗ പ്രണയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആയുസ്സിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ": സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ

Like us!
Follow us!
Follow us!
Subscribe