എസ് ഹരീഷ്, കുസൃതിവിവാദങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ തന്റെ കൃതികളെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്ന എഴുത്തുകാരൻ

Like us!
Follow us!
Follow us!
Subscribe